Kurs Nurkowy Hull Search Diver Specialist

Kurs Nurkowy Hull Search Diver Specialist

Kto może nauczać na tym kursie?

► Program Hull Search Diver Specialist może być prowadzony przez Instruktora na poziomie Hull
Search Diver Specialist Instructor.

A. Cel szkolenia

 1. Program został opracowany w celu wyszkolenia nurków do działania w wodach o ograniczonej widoczności, przy użyciu usystematyzowanych metod poszukiwawczych do odzyskiwania dowodów zanurzonych w wodzie, z maksymalnej głębokości 30 msw (100 fsw) i potencjalnego wykorzystania tych dowodów w sali sądowej.

B. Wymagania wstępne

 1. Kandydat musi spełniać co najmniej jedno z wymienionych wymagań: być funkcjonariuszem policji, straży pożarnej, członkiem organizacji paramilitarnej, lub pracować bezpośrednio w zespole bezpieczeństwa publicznego, lub w profesjonalnym zespole ratowniczym.
 2. Kandydat musi posiadać kwalifikacje:
  a. Kandydat musi posiadać kwalifikacje IANTD Public Safety Diver lub równoważny poziom licencji;
 3. Wymagania w zakresie wieku:
  a. Kandydat musi mieć ukończone minimum 18 lat aby uzyskać kwalifikację nurka i nie jest wymagana zgoda
  rodziców ani opiekunów.

C. Program szkolenia

 1. Jeśli podczas programu student korzysta z Zeszytu Ćwiczeń Studenta odpowiedniego dla określonego rodzaju
  szkolenia, to użycie prezentacji opracowanej dla tego szkolenia jest opcjonalne. Przed rozpoczęciem ćwiczeń
  praktycznych w wodzie uczestnik kursu musi opanować cały materiał zawarty w Zeszycie Ćwiczeń Studenta
  oraz wypełnić zamieszczone w nim testy (jeśli jest to adekwatne).
  ► IANTD poleca wykorzystanie podczas Programu zarówno odpowiedniej prezentacji jak i Zeszytu Ćwiczeń
  Studenta.
 2. Wszystkie ćwiczenia praktyczne w wodzie muszą być wykonywane do momentu prawidłowego opanowania ich
  przez studenta.
 3. Program szkolenia musi obejmować:
  a. Zajęcia teoretyczne dotyczące przeszukiwania kadłubów obiektów zanurzonych w wodzie;
  b. Techniki dekontaminacji nurka oraz sprzęt do dekontaminacji;
  c. Badania i obserwacje obiektów w suchym doku w celu poznania poszczególnych części statków a także
  zidentyfikowania zagrożeń, które mogą być z nimi powiązane;
  d. Zagadnienia prawne;
  e. Lista kontrolna przed nurkowaniem we współpracy z dowódcą statku;
  f. Poszukiwania narkotyków i materiałów wybuchowych w pojemnikach metalowych (beczkach, kontenerach)
  i dokach (basenach portowych);
 4. Studenci muszą zdać egzamin opracowany dla Programu IANTD Public Safety Diver uzyskując wynik co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi.

D. Wymagania w zakresie sprzętu i materiałów szkoleniowych

 1. IANTD Public Safety Diver Student Kit.
  a. Należy spełnić wszystkie wymagania sprzętowe dla warunków środowiskowych, w których odbywa się
  trening nurka.

E. Ograniczenia szkolenia

 1. Maksymalna ilość studentów przypadająca na jednego Instruktora:
  UWAGA: Ilość studentów przypadajaca na jednego Instruktora została określona dla widoczności pod wodą
  wynoszącej w momencie wejścia do wody co najmniej 8 metrów (25 stóp).
  a. Obieg Otwarty:
  I. Ilość studentów przypadająca na jednego Instruktora podczas zajęć w wodzie nie może być większa
  niż czterech (4).
 2. Program musi obejmować:
  a. Minimum 100 minut czasu pod wodą przeznaczonego na ćwiczenia;
  b. Co najmniej cztery (4) nurkowania ze sprzętem SCUBA;
  ► UWAGA: Wszystkie nurkowania w wodach otwartych muszą być wykonywane w warunkach
  środowiskowych umożliwiających w każdym momencie bezpośrednie wynurzenie na powierzchnię w
  pionie;
  ► UWAGA: Nurkowania kursowe wykonywane na głębokość przekraczającą 12 msw (40 fsw) wymagają
  bezpośredniego nadzoru Instruktora IANTD PSD;
 3. Żadne z nurkowań treningowych podczas tego kursu nie może się odbywać na głębokość większą niż 30 msw
  (100 fsw);
 4. Podczas każdego nurkowania muszą być wykonywane przystanki bezpieczeństwa i wszystkie nurkowania
  muszą odbywać się w limitach standardowych nurkowań bezdekompresyjnych.
 5. Instruktor PSD musi być obecny pod wodą podczas wszystkich nurkowań w wodach otwartych.
 6. W ramach tego kursu nie wolno wykonywać nurkować dekompresyjnych.
 7. Podczas wszystkich nurkowań wykonywanych w pojedynkę nurek musi być połączony z powierzchnią za
  pomocą liny.
 8. Korzystanie z każdego rodzaju sprzętu używanego podczas nurkowań w wodach otwartych musi zostać
  wcześniej przećwiczone przez nurka w warunkach basenowych (w wodach ograniczonych).
  ► Zgodnie ze standardami branżowymi podczas wykonywania wszystkich nurkowań Public Safety każdy
  nurek działający w pojedynkę musi być uwiązany na linie.

F. Ćwiczenia praktyczne w wodzie

 1. Wykonanie ćwiczenia S-drill przed każdym nurkowaniem;
 2. Zajęcia treningowe powinny być prowadzone w bezpiecznym miejscu, którego zanieczyszczenie nie przekracza
  Kategorii 3;
 3. Sprawdzenie przed nurkowaniem wykonywane z dowódcą statku;
  a. Należy się upewnić, że wszystkie wloty są zamknięte, a statek jest bezpieczny.
 4. Identyfikacja poszczególnych części statku, zgodnie z obserwacjami poczynionymi w suchym doku – wspólnie z
  Instruktorem;
 5. Przeszukiwanie kadłuba lub doku przez nurków połączonych z powierzchnią za pomocą liny;
 6. Symulowana operacja lokalizowania narkotyków lub materiałów wybuchowych w kadłubach obiektów zanurzonych lub w dokach/basenach portowych, wszystkie następujące po sobie etapy omówione podczas odprawy po nurkowaniu.
 7. Doprowadzenie do perfekcji następujących technik przemieszczania się pod wodą:
  a. Zmodyfikowany kraul;
  b. Standardowe ruchy łopatkowe;
 8. Przepłynięcie dystansu 23 metrów (75 stóp) pod wodą bez maski.
 9. W środowisku z sufitem (overhead) wykonać ćwiczenia:
  a. Poręczowanie
 10. W symulowanej sytuacji braku powietrza wykonać ćwiczenia:
  a. Płynięcie w pozycji na plecach;
  b. Symulacja zaplątania nurka.
 11. Bez oddychania, przy powolnym wydechu, przepłynąć odległość co najmniej 12 metrów (40 stóp), a następnie rozpocząć procedurę dzielenia się gazem;
 12. Lub wykonać odpowiednie ćwiczenie wymagające zarządzania gazem w sytuacji nurek bez powietrza;
 13. Podczas wykonywania procedury dzielenia się gazem płynąć w równym tempie przez co najmniej dwie (2)
  minuty.
 14. Wykonać procedurę zakręcenia zaworów;
 15. Wykonywać zakręcenie i odkręcanie zaworów podczas każdego nurkowania.

Cena :

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy

Praca instruktora nurkowania jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga, odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca jako instruktor nurkowania to wymarzone zajęcie dla Ciebie.

Marzysz o nauczaniu nurkowania, chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Jesteśmy profesjonalną szkołą instruktorów nurkowania. Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę. Wyróżnia nas to, że nas kurs koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie, a nie jedynie na przygotowaniu do zdania egzaminu. Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat aby zostać instruktorem i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania.

Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej. Nasza szkoła zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych. Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych.