Kurs Nurkowy PSD – Contaminated Water Specialist

Kurs Nurkowy PSD – Contaminated Water Specialist

Kto może nauczać na tym kursie?

► Program PSD Contaminated Water może być prowadzony przez Instruktora na poziomie PSD Contaminated Water Instructor.

A. Cel szkolenia

 1. Program został opracowany w celu wyszkolenia nurków do działania w wodach o ograniczonej widoczności, przy użyciu usystematyzowanych metod poszukiwawczych do odzyskiwania dowodów zanurzonych w wodzie, z maksymalnej głębokości 30 msw (100 fsw) i potencjalnego wykorzystania tych dowodów w sali sądowej.

B. Wymagania wstępne

 1. Kandydat musi spełniać co najmniej jedno z wymienionych wymagań: być funkcjonariuszem policji, straży pożarnej, członkiem organizacji paramilitarnej, lub pracować bezpośrednio w zespole bezpieczeństwa publicznego, lub w profesjonalnym zespole ratowniczym.
 2. Kandydat musi posiadać kwalifikacje: a. Kandydat musi posiadać kwalifikacje IANTD Public Safety Diver lub równoważny poziom licencji;
 3. Wymagania w zakresie wieku:a. Kandydat musi mieć ukończone minimum 18 lat aby uzyskać kwalifikację nurka i nie jest wymagana zgoda rodziców ani opiekunów.

C. Program szkolenia

 1. Jeśli podczas programu student korzysta z Zeszytu Ćwiczeń Studenta odpowiedniego dla określonego rodzaju szkolenia, to użycie prezentacji opracowanej dla tego szkolenia jest opcjonalne. Przed rozpoczęciem ćwiczeń praktycznych w wodzie uczestnik kursu musi opanować cały materiał zawarty w Zeszycie Ćwiczeń Studenta oraz wypełnić zamieszczone w nim testy (jeśli jest to adekwatne).► IANTD poleca wykorzystanie podczas Programu zarówno odpowiedniej prezentacji jak i Zeszytu ĆwiczeńStudenta
 2. Wszystkie ćwiczenia praktyczne w wodzie muszą być wykonywane do momentu prawidłowego opanowania ich przez studenta.
 3. Program szkolenia musi obejmować:a. Zajęcia teoretyczne dotyczące technik nurkowania w wodach zanieczyszczonych do poziomu Kategorii 1;b. Nurkowanie w szczelnym skafandrze i w masce pełnotwarzowej;c. Pływanie po powierzchni w hełmie nurkowym;d. Sprzęt i techniki zabezpieczenia i dekontaminacji nurka oraz sprzętu;
 4. Studenci muszą zdać egzamin opracowany dla Programu IANTD Public Safety Diver uzyskując wynik co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi.

D. Wymagania w zakresie sprzętu i materiałów szkoleniowych

 1. IANTD Public Safety Diver Student Kit.a. Cały sprzęt wymieniony w Standardach Programu IANTD Public Safety Diver;b. Należy spełnić wszystkie wymagania sprzętowe dla warunków środowiskowych, w których odbywa siętrening nurka.

E. Ograniczenia szkolenia

 1. Maksymalna ilość studentów przypadająca na jednego Instruktora:► UWAGA: Ilość studentów przypadajaca na jednego Instruktora została określona dla widoczności pod wodąwynoszącej w momencie wejścia do wody co najmniej 8 metrów (25 stóp).a. Obieg Otwarty:I. Ilość studentów przypadająca na jednego Instruktora podczas zajęć w wodzie nie może być większaniż ośmiu (8).
 2. Program musi obejmować:a. Minimum 100 minut czasu pod wodą przeznaczonego na ćwiczenia;b. Co najmniej cztery (4) nurkowania ze sprzętem SCUBA;► UWAGA: Wszystkie nurkowania w wodach otwartych muszą być wykonywane w warunkachśrodowiskowych umożliwiających w każdym momencie bezpośrednie wynurzenie na powierzchnię wpionie;

  ► UWAGA: Nurkowania kursowe wykonywane na głębokość przekraczającą 12 msw (40 fsw) wymagają

  bezpośredniego nadzoru Instruktora IANTD PSD;

 3. Instruktor PSD musi być obecny pod wodą podczas wszystkich nurkowań w wodach otwartych.
 4. Podczas każdego nurkowania muszą być wykonywane przystanki bezpieczeństwa i wszystkie nurkowaniamuszą odbywać się w limitach standardowych nurkowań bezdekompresyjnych.
 5. Podczas zanurzenia nurek musi mieć komunikację z powierzchnią za pomocą komunikacji podwodnej / kabloliny.
 6. Korzystanie z każdego rodzaju sprzętu używanego podczas nurkowań w wodach otwartych musi zostaćwcześniej przećwiczone przez nurka w warunkach basenowych (w wodach ograniczonych).
 7. Żadne nurkowanie treningowe podczas tego kursu nie może się odbywać w wodach o poziomie zanieczyszczenia wyższym niż Kategoria 3► Zgodnie ze standardami branżowymi podczas wykonywania wszystkich nurkowań Public Safety każdynurek działający w pojedynkę musi być uwiązany na linie.

F. Ćwiczenia praktyczne w wodzie

 1. Ćwiczenia w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych):a. Zajęcia w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) muszą być przeprowadzone przedprzystąpieniem do nurkowań w wodach otwartych;b. Wymagane jest korzystanie z suchego skafandra PSD Dry Suit;c. Wymagane jest korzystanie z zapasowego źródła gazu bez narażania nurka na ekspozycję na warunkiśrodowiska;

  d. Komunikacja z powierzchnią ma się odbywać przy użyciu kabloliny i telefonu;

  e. Stosowanie szczelnego skafandra nurkowego i szczelnej maski pełnotwarzowej;

  f. Stosowanie hełmu nurkowego połączonego w sposób szczelny z suchym skafandrem;

  g. Sprzęt i techniki zabezpieczenia i dekontaminacji nurka oraz sprzętu dla warunków zanieczyszczenia Kategorii 1.

 2. Ćwiczenia w wodach otwartych:a. Symulowane prowadzenie operacji podwodnych public safety diving w wodach o poziomie zanieczyszczenia Kategorii 2. Działanie operacyjne musi obejmować wszystkie kolejne kroki od otrzymania zadania aż do omówienia po zakończeniu operacji;b. Symulowane prowadzenie operacji podwodnych public safety diving w wodach o poziomie zanieczyszczenia Kategorii 1. Działanie operacyjne musi obejmować wszystkie kolejne kroki od otrzymania zadania aż do omówienia po zakończeniu operacji.

Cena :

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy

Praca instruktora nurkowania jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga, odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca jako instruktor nurkowania to wymarzone zajęcie dla Ciebie.

Marzysz o nauczaniu nurkowania, chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Jesteśmy profesjonalną szkołą instruktorów nurkowania. Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę. Wyróżnia nas to, że nas kurs koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie, a nie jedynie na przygotowaniu do zdania egzaminu. Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat aby zostać instruktorem i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania.

Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej. Nasza szkoła zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych. Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych.